İletişim Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Biyofizik Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Genel Tanıtım

 Biyokimya Anabilim Dalı Tıp Fakültesi bünyesinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında  kurulmuştur. Bölümün akademik kadrosunda 4 öğretim üyesi (1 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçent) bulunmaktadır. 

Anabilim Dalımızda çağdaş bilim ve teknolojinin imkanları kullanılarak toplumumuzun ihtiyacı olan nitelikli sağlık personeli ve bilim insanı yetiştirmek ayrıca kaliteli sağlık hizmeti sunmak üzere mevcut  4 Öğretim Üyesi tarafından eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile Klinik Laboratuvar hizmetleri verilmektedir.

Anabilim Dalımızda, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya konularında teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Yüksek lisans öğretimine 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, Ekim ve Şubat aylarında sınavla yüksek lisans öğrencileri alınmaktadır.

Biyokimya Anabilim Dalı Cumhuriyet Yerleşkesi morfoloji binası C blokta eğitim-öğretim ve araştırma işlevlerini sürdürmektedir. Anabilim dalımıza ait 1 adet araştırma laboratuarımız mevcuttur. Ayrıca, eğitim-araştırma hastanesinde Klinik Laboratuvar hizmeti verilmektedir. Anabilim Dalımızda rutin tetkiklerin yanı sıra spektrofotometrik analizler,  moleküler çalışmalar ve ELİSA testleri çalışılabilmektedir.

Anabilim Dalımızda birçok araştırma projesi yürütülmekte olup sonuçları ulusal ve uluslar arası dergi ve kongrelerde sunulmakta ve yayınlanmaktadır. Diğer bölümlerle işbirliği içinde çeşitli araştırma projeleri devam etmektedir ve gelecek için yeni projeler oluşturulmaktadır.

Biyokimya Anabilim Dalı´nda yapılan bilimsel çalışmalar birkaç ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır; oksidatif stres ve antioksidanlar, lipid metabolizması, enzim saflaştırılması ve enzim kinetiği.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Tevfik NOYAN                Anabilim Dalı Başkanı         

Doç. Dr. Ahmet BAYRAK

Doç. Dr. Tülin BAYRAK

Arş.Gör. Büşra YILDIZ

 

Ordu Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Bölümü

 Morfoloji Binası, Ordu (5200)

Telefon:  0 452 226 52 14

   Fax     :   0 452 226 52 28

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Öğretim Elemanı 
Arş. Gör. Büşra YILDIZ 
 

 


 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR

 TARİHÇE

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Mart 2011 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK’ün başkanlığında kurulmuştur. 2012’nin Şubat ayında ise Yrd. Doç. Dr. Pınar Naile GÜRGÖR Anabilim Dalına katılmıştır.

Anabilim Dalı, Eylül 2013’de eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

 BÖLÜM HAKKINDA

Anabilim Dalı, temel tıp bilimlerinden birisi olan histoloji ve embriyoloji alanında eğitim sağlamaktadır. Bu amaçla Tıp Fakültesi birinci sınıf ve Diş Hekimliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerine ders verilmektedir.

Kısa bir tanım yapmak gerekirse histoloji ve embriyoloji, mikroskobik seviyede hücre ve dokuların yapılarını ve gelişimlerini inceleyen bilim dallarıdır.

 YERLEŞİM VE KAPASİTE

Anabilim Dalımız Morfoloji Binasının 4. katında yer almaktadır. Bu katta Anabilim Dalına ait öğretim üyesi odaları ve laboratuvarlar bulunmaktadır.

 ARAŞTIRMA ALANLARI

  • Kanser hücre kültürü
  • Periferik sinir rejenerasyonu
  • Stereolojik çalışmalar (hacim hesaplamaları, hücre sayımı) ve çeşitli dokular (böbrek, dental yapılar, merkezi ve periferik sinir sistemi vb) üzerinde immünohistokimyasal teknik uygulamaları

 

 


 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kerem ÇALGIN

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin içinde 1. katta yerleşmiştir. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na bağlı laboratuvarlarımızda bakteriyoloji, parazitoloji, mikoloji, virolojik seroloji ve moleküler mikrobiyoloji başlıklarında geniş bir spektrum dahilinde tanı testleri yapılmaktadır.

 Bakteriyolojide otomatik identifikasyon sistemleri ve otomatize kan kültür cihazı kullanılarak işlemler yapılmaktadır. Klinik örneklerin boyalı mikroskopilerinin aynı gün içerisinde değerlendirilmesi ile klinisyenin ön tanı ya da ayırıcı tanısında hızlı bir şekilde sonuca ulaşmasına; tiplendirme ve duyarlılık sonuçlarının gecikmeden verilmesi ile de tedavinin en kısa sürede başlanmasına yardımcı olunmaktadır.

Parazitoloji alanında etkene yönelik boyalı/boyasız mikroskobik incelemeler gibi klasik koprolojik tanı yöntemlerinin yanı sıra, sonuçların hız ve güvenilirliğini arttıran serolojik ve immunolojik testlerle tanı desteklenmektedir. Hasta kan/serumları ya da gönderilen farklı hasta materyallerinde ELISA, IHA gibi serolojik testler, ayrıca hızlı tanı testleri, direkt ve/veya boyalı yayma incelemeleri de kullanılarak çeşitli paraziter hastalıkların tanısı konmaktadır.

Mikoloji alanında özellikle immun sistemi baskılanmış hematoloji ve onkoloji hastalarında klasik yöntemler tanı amacıyla uygulanmaktadır. Antifungal duyarlılık sonuçları da verilebilmektedir. Tüberküloz tanısı için aside dirençli bakteri boya sonuçları gün içinde verilmektedir.

Viral etkenler daha çok ELISA yöntemi ile taranmakta olup, AIDS ve hepatit etkenleri hızlı ve duyarlı yöntemlerle tespit edilmekte ve gerektiğinde yapılması gereken doğrulama testleri uygulanmaktadır. Kan bankası hizmetleri de laboratuarlarımızla ilişkili olarak yürütülmektedir. Test güvenilirliği iç ve dış kalite kontrolleriyle sağlanmaktadır. Hizmet 24 saat kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimi verilmekte ve mikrobiyolojideki yeniliklerin bölümümüze kazandırılması hedeflenerek üniversitemiz bünyesinde ve diğer kuruluşlarla ortak olarak planlanan çeşitli araştırma projeleri ile bilimsel çalışmalarımız sürdürülmektedir.

 Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN

TARİHÇE

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mart 2006 tarihinde kurulmuştur. Parazitoloji Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuştur. Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı kurucusu Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN’dır.

YER VE KAPASİTE

Anabilim Dalı, Morfoloji binası 4. Kattadır.

Laboratuvarlar: Bir araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Öğrenci: Dönem-I, Dönem-II, Dönem-III öğrencisi yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu kapsamındaki bölümlerin öğrencilerine de teorik ders verilmekte ve pratik uygulama yapılmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Helmintoloji

Protozooloji

Entemoloji

MİSYON

   Evrensel değerler ışığında; bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, katılımcı, üretken ve ürettiği değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil edebilen parazitologlar yetiştirmektir. Diğer taraftan deneyim ve teknolojiden yararlanarak yüksek düzeyde bilimsel araştırmalar ile elde edilen bilgileri, toplum yararına sunarak, etkin biçimde kullanılmasını ve yayılmasını sağlamaktır.

 VİZYON

 Topluma hizmet, sürekli eğitim ve öğretim, araştırmalar, ulusal ve  uluslararası düzeyde bilimsel verilere katkıda bulunma konularında; çözüm bulabilen, üretken, dürüst, araştırmacı ve uygulayıcı parazitologlar yetiştirmek, rutin hizmette ise; eğitim ve araştırma etkinliklerinin temelini bilen, gelişmiş teknolojileri kullanan,  dünyaca kabul görmüş referans testler uygulayan, kalite kontrol ve biyogüvenlik kurallarına uygun olarak çalışan, bölgemizin gereksinimlerine tam olarak cevap verebilecek tetkikler yapan, son gelişmeleri takip eden, bölge için referans laboratuvar özelliğini kazanabilecek donanıma ve her düzeyde kaliteli hizmet veren personele sahip bir laboratuvar olabilmektir.

 Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA 

Fizyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

 Prof. Dr. Niyazi TAŞCI
Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK

Yrd. Doç. Dr. Ali ASLAN

Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN 

TANIM:

Kısaca fonksiyon bilimi olarak tanımlanan Fizyoloji, canlılarda hücreden dokuya, dokudan organa, organdan sisteme kadar bütün vücudun nasıl çalıştığını ve yaşam için vazgeçilmez olan özel işlevlerin nasıl gerçekleştiğini inceleyen bilim dalıdır.

Fizyoloji bilimi anatomi ve histoloji gibi primer olarak “yapı” ile ilgilenmemekle birlikte, fonksiyonu gerçekleştirenler canlı yapılar olduğundan, yapısal özellikler fizyolojiyi de ilgilendirir. Fizyolojik çalışmalar temelde mekanizmaları açıklamaya yöneliktir ve “nasıl?” sorusunun yanıtını bulmaya çalışır.

İnsan fizyolojisinde biz insan vücudunun canlılığını sağlayan özgül nitelikler ve mekanizmalar ile ilgileniriz. İnsanın canlılığını nasıl devam ettirdiği, yaşamsal fonksiyonların normal süreçlerde nasıl devam ettiğini öğrenmek hekimlik mesleğinin bilimsel ilkelerinin anlaşılması açısından çok önemlidir. Bu nedenle fizyoloji tıp fakültelerinin müfredatını oluşturan temel ve klinik bilim konuları arasında bir köprü görevi yapmaktadır.

BÖLÜM HAKKINDA:

Anabilim dalımız 2011 yılında Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK’ın göreve başlaması ile kurulmuş olup, 2013 yılında Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN atanması ile kadrosunu genişletmiştir. Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem-II, Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf ve Sağlık Yüksekokulu 1. Sınıf öğrencilerinin Fizyoloji dersleri ile Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerinin Biyofizik dersleri anabilim dalımızın sorumluluğunda yürütülmektedir.

YER VE KAPASİTE

Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesi Morfoloji binası üçüncü katında yerleşmiştir. Bu katta akademik personel odaları ve bir adet araştırma laboratuarı yer almaktadır.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

- Renal fizyoloji

- Endokrin fizyolojisi

- Oksidatif stres ve egzersiz

Anatomi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

 
 Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Orhan BAŞ


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00